Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

 1. Definicje

  a. „Firma” odnosi się do ANWIK Wiktor Bojakowski NIP 8883153550.

  b. „Klient” odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej, która korzysta z usług lub nabywa produkty od Firmy.

  c. „Produkty” odnoszą się do towarów, materiałów, urządzeń lub innych przedmiotów dostarczanych przez Firmę.

  d. „Usługi” odnoszą się do działań lub świadczeń wykonywanych przez Firmę na rzecz Klienta.

 2. Akceptacja warunków

  a. Korzystanie z usług lub nabycie produktów od Firmy oznacza pełne przyjęcie niniejszych warunków handlowych.

  b. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub zmian w warunkach handlowych, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Firmy.

 3. Zamówienia

  a. Klient może składać zamówienia na produkty lub usługi u Firmy za pośrednictwem e-maila lub innych zatwierdzonych metod.

  b. Zamówienie jest ważne tylko po jego potwierdzeniu przez Firmę.

  c. Firmy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

 4. Ceny i płatności

  a. Ceny produktów i usług są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i mogą podlegać zmianom.

  b. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z uzgodnionymi warunkami, takimi jak termin płatności i metoda płatności.

  c. W przypadku zwłoki w płatności, Firma może naliczyć odsetki lub podjąć inne środki w celu odzyskania należności.

 5. Dostawa

  a. Terminy dostawy są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.

  b. Firmy dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć produkty w umówionym terminie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od Firmy.

  c. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że strony umówią się inaczej.

 6. Gwarancje

  a. Produkty sprzedawane przez Firmę podlegają gwarancji wynoszącej 1 rok, chyba że strony umówią się inaczej.

  b. Gwarancja obejmuję regenerację/wymianę produktu.

 7. Odpowiedzialność

  a. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z produktów lub usług.

  b. W przypadku stwierdzenia wady produktu lub usługi, Klient powinien zgłosić to niezwłocznie Firmie w celu podjęcia działań naprawczych.

 8. Zmiana warunków

  a. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych w dowolnym czasie. Zmienione warunki będą obowiązywać po ich publikacji na stronie internetowej Firmy lub po pisemnym powiadomieniu Klienta.

 9. Postanowienia końcowe

  a. Niniejsze warunki handlowe stanowią całość porozumienia między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia ustne lub pisemne.

  b. W przypadku sporu między Firmą a Klientem, strony zobowiązują się do podjęcia prób rozwiązania sporu drogą negocjacji.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności, prosimy o kontakt z Firmą.

Z poważaniem,

Wiktor Bojakowski

ANWIK Wiktor Bojakowski